HIOKI ST5680 – 8kV DC HIPOT testeri – akuille

 • resoluutio 0.001uA = 1nA
 • aaltomuotonäyttö purkauspiikeille
 • purkauspiikkien tallennus 500ks/s näytteenottonopeudella
 • jäljitettävät mittaustulokset – jännite, virta, resistanssi
 • löytää epäpuhtauksien aiheuttamat piilevät akkuviat
 • vähentää tulkinnallisten testausarvojen aiheuttamaa uusintatestausta
 • eristyskyvyn ominaisuudet numeroin ja aaltomuodoin
 • eristeen jännitekestotesti BDV (Break Down Voltage)
 • täyttää useita kansaivainvälisiä turvallisuusstandardeja

Kuvaus

HIOKI ST5680 DC HIPOT on sähköturvallallisuustesteri, joka testaa eristyksen kohdistamalla testattavaan tuotteeseen korkean jännitteen ja mittaamalla sen aaltomuotovasteen.

Mittauksessa käytetään tasajännitettä (DC, maks.8kV) ja laite mittaa eristeaineessa kulkevan vuotovirran, jonka perusteella voidaan määritellä eristysaineen suorituskyky.

Akun turvallisuus ja eristysaineen suorituskyky on parempi mitata aaltomuotoanalyysiä käyttäen, sillä suuri näytteenottonopeus yhdistettynä pitkään aaltomuotomuistiin mittaa ilmiöt huomattavasti paremmin kuin pelkät numeronäytöt.

Aaltomuotoja voidaan analysoida välittömästi itse laitteessa, sillä kosketusnäytöllä voidaan käyttää kursoreita sekä aaltomuodoille zoomia.

HIOKI ST5680 on suunniteltu erityisesti tasavirralla tehtäviin jännitekestävyys testeihin, joista pääsovellusalueena on erityisesti akut.

Laitteessa on purkauksen havaitsemistoiminto, jonka avulla saadaan paikallistettua vialliset akut ennen niiden toimitukseen pääsemistä.

Mittapäiden kosketushyvyyden tarkastustoiminnalla eliminoidaan huonon kontaktin aiheuttamat virheelliset mittaustulokset ja niiden perusteella tehdyt väärät päätökset.

 

Yksityiskohtainen aaltomuotonäyttö

 
HIOKI ST5680 pystyy näyttämään mittaustulokset myös aaltomuotona, joka kuvaa ilmiötä paljon paremmin ja yksityiskohtaisemmin kuin pelkät numeroarvot.

Testeri pystyy tekemään DC-jännitekesto- ja eristysresistanssitestaukset useiden eri kansainvälisten turvallisuusstandardien mukaisesti.

Laitteella voidaan tehdä Pass / Fail testejä ja se pystyy sekä tallentamaan että myös näyttämään testauksessa mitattuja jännitteen ja vuotovirran aaltomuotoja, joten mittaukset ovat aina jäljiteltävissä. Uudenlaiselta visuaaliselta näytöltä on helppo ja nopea analysoida aaltomuodot välittömästi suoraan itse laitteessa. Mittaukset ovat jäljitettäviä, koska mittausasetukset, mittaustulokset, aaltomuodot ja kuvakopiot voidaan tallentaa USB-massamuistille tai tietokoneelle.

 

Syöttöjännitteen ja vuotovirran aaltomuotonäyttö

 
Syötetyn jännitteen ja mitatun virran käyttäytymistä voidaan nyt tarkkailla yksityiskohtaisemmin, sillä laitteessa on iso, zoomilla varustettu kosketusnäyttö aaltomuotojen välittömään analyysiin.

Laite voi myös näyttää jännitteen, virran ja resistanssin mitatut arvot ajan suhteen vaihteluvälin seurantaa varten.

HIOKI ST5680 testerin monipuolisemmat näyttömuodot mahdollistavat mittaustuloksien analysoinnin välittömästi suoraan laitteen omalta näytöltä, eikä sitä ole pakko erikseen siirtää tietokoneelle jälkikäteen analysoitavaksi. Aaltomuototallennuksen takia mittaukset ovat jäljitettäviä ja mahdollistaa aikaisemmin tehtyjen mittausten takaisinlatauksen vertailua varten.

 

Aaltomuotonäytön etuja:

 

 1. Parantaa tuotantoprosessia
  Analysoimalla aaltomuotoja heti testauksen aikana voidaan välittömästi havaita tuotantoprosessin aikana syntyviä vikoja ja sen syitä. Tunnistamalla viat välittömästi voidaan nopeammin parantaa prosessia ja tehostaa tuotantoa ja pienentää hävikkiä.
 2. Nopeuttaa palautuneiden tuotteiden analysointia
  Mittausten jäljitettävyys mahdollistaa lopputarkastuksessa tehtyjen aaltomuotomittauksien vertailun palautettujen tuotteiden aaltomuotomittauksiin. Aaltomuotojen vertailu on huomattavasti helpompaa kuin numerotaulukoiden. Erot ovat helposti silmin nähtävissä.
  Tuotannon laatu kasvaa, kun hävikkiä ja asiakaspalautusten määrää voidaan pienentää käyttämällä laadunvalvonnassa erottelukykyisempiä mittauslaitteitta, joilla voidaan käyttää tiukempia Pass/Fail raja-arvoja.
 3. Parantaa laaduntarkastusta
  Mahdollisuus tallentaa ja hyödyntää aaltomuotoja on erittäin tärkeää laaduntarkastuksen jäljitettävyyden kannalta. Kehittämällä ja käyttämällä laadukkaampia ja erottelukykyisempiä testauslaitteita saadaan asiakkaille parempia tuotteita, joka taas kasvattaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta.
 4. Näyttää yksityiskohdat
  Laitteessa on zoomaus toiminnolla varustettu kosketusnäyttö, jolloin haluttuun kohtaan voidaan zoomata pienten yksityiskohtien tutkimiseksi.

 

Estää purkaustoiminon aiheuttamat onnettomuudet

 
HIOKI ST5680 testeri voi havaita pieniäkin purkauksia, jotka johtuvat ylimäärisistä jäännöshiukkasista, kuten akkulevyjen työstöpurseista ja materiaalin leikkausjäämistä.

Akussa olevat ylimääräiset hiukkaset aiheuttavat pieniä eristysvirheitä. HIOKI ST5680 pystyy tunnistamaan eristysvikoja aiheuttamat hiukkaset, joten sitä käyttämällä voidaan ehkäistä akkujen sisäisestä kuumenemisesta syntyvät tulipalot ja onnettomuudet.

 

Mittakärjen kontaktin tarkistustoiminta

 
HIOKI ST5680 testerissä on automaattinen mittakärjen kontaktin testaustoiminto, joka vähentää tarpeettomia testauskertoja.

Testaustoiminto mittaa mittauskontaktin laadun ja varmistaa että mittakärjellä on riittävän hyvä kontakti mittapisteeseen.

Näin voidaan välttää kaikki ne tyypillisimmät mittausvirheet ja väärät tulkinnat, jotka aiheutuvat mittapään huonosta kontaktista mittauspisteeseen.

Testeri mittaa mittakärjen ja mittauspisteen välisen kapasitanssin, jonka perusteella voidaan määritellä kosketuskontaktin riittävä hyvyys luotettavan mittaustuloksen saamiseksi. Näin varmistetaan luotettavat mittaukset sekä vähennetään uusintamittauksien tarvetta.

 

Ihanteellinen jännitetesteri akuille ja moottoreille

 
HIOKI ST5680 testaa eristyksen suorituskykyä kohdistamalla testipisteeseen suuren DC-jännitteen (maks. 8kV).

Se pystyy tekemään sähköturvallisuustestauksen monille eri tuotteille, kuten mm. akut, elektroniset laitteet, komponentit sekä erilaiset materiaali-tutkimukset. HIOKI ST5680 testeri soveltuu tutkimus, tuotekehitys- ja tuotantokäyttöön.

Akkusovelluksissa sitä käytetään moduulien, pakkausten, kennojen sekä kotelon ja elektrodien välisiin jännitekestävyystesteihin sekä niiden resistiivisiin mittauksiin.

 

Ulostulo: 8kV ja 100mA – 1nA resoluutiolla

 
HIOKI ST5680 laiteessa on kaksi eri mittaustilaa:

 1. DCV DC-jännitekesto
  Mittaa eristyksen vuotovirran.
  10V-8kV, maks. 100mA, mittausresoluutio 1nA.
 2. EritysresistanssiMittaa eristysaineen resistanssin.
  10V-2kV, maks. 200GΩ

DC-jännitekestävyystestissä laite tuottaa jopa 8kV:n jännitteen. Testiaikoja voidaan säätää sovelluksen mukaan. Lyhyemmällä testiajalla saadaan tehokkaampi 100mA virtalähtö, jolloin mahdollinen kapasitiivinen komponentti ei haittaa testausta.

 

Testaa ilman kapasitanssihuolia

HIOKI ST5680 testeri voi suorittaa testit myös kapasitiivisia ominaisuuksia olevissa kohteissa.

Ylikuormitusta kestävä rakenne varmistaa ettei asetettu jännitetaso ylity testijännitettä kytkettäessä.

Kuva esittää tyypillisen päällekytkeyttävän testijännitteen kytkentätapahtumaa, jossa kytkentähetken jännite ylittää asetetun tason.

Mittauksiin voidaan asettaa viiveaika, jotta mittauksia ei tehdä ennenkuin kappale on täysin varautunut. Viiveen käytöllä ehkäistään lataus-ja /tai varausvirran aikana tehtävät mittaukset, jolloin vältytään vääritä mittaustuloksilta.

 
Resoluutio 0.001uA =1nA

 
Nykyaikaisten akkujen ja -moottoreiden eristyskyky paranee jatkuvasti ja siksi tarvitaan uusia, entistä tarkempia ja erottelukykyisempiä mittauslaitteita.

Tuotannossa tämä tarkoittaa, että laadun-valvonnan Pass/Fail testit tulee tehdä nykyaikaisilla laitteilla, joiden erotuskyky riittää tarkkojen mittausten tekoon. Tarkemmille mittauslaitteille voidaan asettaa tiukempia rajoja ja siten tehdä hyviä ja oikeita Pass/Fail päätöksiä.

Jännitetestien yhä pienenevää vuotovirtaa ei voi mitata huonoresoluutioisella mittarilla. Yhä pienenevien virtojen mittaamiseksi HIOKI teki uuden ST5680 HIPOT testerin, jonka resoluutio on 0.001uA eli 1nA.
Suuremman erottelukyvyn ansiosta HIOKI pystyy mittaamaan pienimmätkin vuotovirrat tarkasti. Erinomaisella erottelukyvyllä ja tarkalla mittauksella saadaan luotettavammat ja tarkemmat Pass/Fail tulokset, joiden perusteella on helppo tehdä oikeat päätökset.

 
Eristeen läpilyönti testi

 
Eristeen läpilyöntitestillä (BDV, Beak Down Voltage) voidaan tarkastaa eristeen läpilyönnin jännitetaso.

Jännitettä voidaan lisätä asetetulla nopeudella, joko jatkuvana tai porrastettuna.

Isosta aaltomuotonäytöstä nähdään helposti, millä tasolla eristys rikkoutuu ja millä asetuksilla mittaus on tehty.

Jatkuvan jännitenousun ja porrastetun jännitenousun testausmenetelmät on määritelty standardeissa.
HIOKI ST5680 testerillä voidaan suorittaa molemmat läpilyöntitestit standardien mukaisesti.

HIOKI testeriä voidaan myös käyttää materiaalin dielektrisen lujuuden eli läpilyöntilujuuden (dielectric strength) tutkimuksissa tuotekehitys- ja tutkimuslaboratorioissa.

 
Nykyaikainen – iso kosketusnäyttö – enemmän analysointimahdollisuuksia

 
HIOKI ST5680 testerissä on suuri 7” värillinen kosketusnäyttö, jonka kautta laitetta on innovatiivista ja luontevaa käyttää.

Suurikokoisella aaltomuotonäytöllä voidaan käyttää useampia kursoreita yksityiskohtaisten mittausten tekoon ja aaltomuodon analysointiin.

Jännitteen, virran ja resistanssin aaltomuotonäyttö mahdollistaa tapahtumien yksityiskohtaisen tarkastelun suoraan itse laitteessa.
Enää ei siis tarvita erillistä oskilloskooppia ja siihen erikseen hankittavaa suurjännitemittapäätä.

HIOKI laitteen suuri näytteenottonopeus ja pitkä muisti varmistavat, että läpilyönneistä saadaan riittävästi näytteitä ja yksityiskohtia voidaan tarkastella zoomia käyttäen.

Näytön yläreunassa oleva harmaa vaakapalkki kuvaa pitkää muistia. Tummansininen alue kuvastaa zoomi ikkunan kokoa sekä sen paikkaa pitkässä muistissa.

Yksityiskohtaisia mittauksia varten käytössä on monipuoliset kursorit sekä zoomi. Näin HIOKI ST5680 laitteella voidaan nyt tehdä yksityiskohtaisemmat analyysit suoraan itse laitteessa, ilman erillistä oskilloskooppia ja siihen liitettävää suurjännitemittapäätä.

 
Jäljitettävät mittaustulokset

 
Ennen toimitusta kaikki akut tulee mitata laadun varmistamiseksi ja viallisten tuotteiden paikantamiseksi.

Viallisen tuotteen löydyttyä pitää tietää millä testijännitteen- ja -virran arvoilla viallinen tuote löytyi, jotta voidaan tutkia vian aiheuttajaa.

Jäljitettävyyden takia mittaustulokset tulee aina tallentaa prosessin aikana, jotta tarvittaessa voidaan parantaa prosessin- ja testauksen laatua; ja siten vähentää virheellisten tuotteiden lukumäärää.
Useita eri laitteita käytettäessä tulee haastavaksi tallentaa eri mittauslaitteiden mittaushetken asetusarvot ja vikatilanteissa erillislaitteiden asetusten takaisinkutsuminen tuo omat haasteensa.

HIOKI ST5680 testerissä mittaustulokset voidaan tallentaa aaltomuotoina, jolloin ne voidaan ladata takaisin testeriin vaikka USB portin kautta.

Vikatilanteessa aaltomuotoja ja mittausarvoja voidaan uudelleen analysoida suoraan itse laitteessa aaltomuotonäytön ansiosta.

HIOKI laitteella vikatilanteiden analysointi on huomattavasti nopeampaa ja helpompaa, kuin erillislaitteilla tehdyillä mittauksilla tai pelkän lukuarvon tallentavalla testerillä. Runsas työajan säästö säästää samalla myös selvää rahaa lyhempänä työaikana.

 
Monipuoliset liitynnät ulkomaailmaan

 
HIOKI-ST5680 HIPOT testerissä on vakiona USB, LAN ja I/O liitynnät tietojen siirtoon ja ulkoiseen ohjaukseen PLC:tä käyttäen.

Lisävarusteena on saatavilla GPIB ja RS-232C liitynnät.


 
Etäkäyttökytkimet – lisäturvaa mittaajalle

 

HIOKI ST5680 HIPOT testeriin voidaan liittää etäkäyttökytkimet turvallisuuden lisäämiseksi. Niitä käytettäessä käyttäjän ei tarvitse koskea itse testeriin testauksen suorittamiseksi.

Etäkäyttökytkintä saa yhden käden (9613) ja kahden käden (9614) operointimallina.

Suurjännitemittauksiin on lisävarusteena saatavilla L2260 mittajohtopari, 1.5m

 
Esittelyvideo: HIOKI ST5680

Helpommin. HIOKI.

Ei liittyviä tuotteita.
Käy tutustumassa WebShoppiimme!
OTA YHTEYTTÄ